Portál pro volný čas - Profil firmy horoskopy - týdenní - partnerské - charakteristika znamení

www.tip3000.cz
·   PROFIL FIRMY   ·
· Název firmy :
Asociace muzeí a galerií České republiky
Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG) je nevládním neziskovým sdružením - dobrovolným profesním svazem muzejních institucí a osob činných v oboru.

· Činnost :
AMG má 272 řádných členů (přibližně 55% muzejních institucí v České republice a zároveň 85% těch největších z nich), a 62 členů čestných a individuálních.

· Adresa firmy :
Asociace muzeí a galerií České republiky
Jindřišská 901/5, II. schodiště 110 00 Praha 1 - Nové Město

· Pobočky :

· Detaily :
IČ: 61383716
DIČ:
BANKOVNÍ ÚČET: 2233905504/0600 - GE Money Bank

· Kontakty :
Oprávněná osoba:
Telefon  1: +420 224 210 037 - 9
Telefon  2:
Facebook:
Fax: +420 224 210 047
Email:

· Další informace :

Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií České republiky

     Jejím základním posláním je usilovat o všestranný rozvoj muzejnictví a o zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích, hájit společné zájmy a práva muzeí sdružených v AMG v duchu principů stanovených Etickým kodexem Mezinárodní rady muzeí ICOM. Při naplňování tohoto poslání zastupuje zájmy svých členů vůči státu a územním samosprávám, ostatním zřizovatelům muzeí i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám. Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví, vytváří a vede oborové informační systémy, zajišťuje různé formy vzdělávání pracovníků muzeí, všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí. Aktivně zasahuje do legislativního procesu uplatňováním profesních hledisek při tvorbě právních norem, které ovlivňují odborné, právní i ekonomické postavení muzeí a oboru muzejnictví jako celku. Spolupracuje s partnerskými organizacemi doma i v zahraničí. Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost. Ve své činnosti navazuje na bohaté tradice českého muzejnictví i na tradice profesního sdružování institucí působících v tomto oboru. AMG je také důležitou muzejní platformou, která sdružuje muzea a galerie zřizovaná státem, samosprávnými celky, ale i podnikatelskými a soukromými subjekty. 

V roce 2010 to bude 20 let, co byla Asociace muzeí a galerií ČR založena. Za dobu existence AMG se mnohé v českém muzejnictví změnilo. Muzea po většině již nejsou nevlídnými, šedivými budovami, kam chodí jen povinně školní výpravy, muzea jsou v současné době převážně již otevřenými, vstřícnými a vyhledávanými institucemi, kde návštěvníci mohou velmi aktivně trávit svůj volný čas. Na půdě AMG vznikla řada významných projektů, které výrazně přispěly k propagaci českého muzejnictví. 

    

Struktura AMG

     Nejvyšším orgánem AMG je Sněm, který jednou za 3 roky stanovuje základní strategii a směry činnosti AMG a volí funkcionáře sdružení: předsedu, dva místopředsedy, 4 členy exekutivy a revizní komisi. Mezi sněmy řídí činnost AMG Senát, který schvaluje roční plán činnosti, rozpočet a vyjadřuje se ke všem aktuálním otázkám stavu a rozvoje muzejnictví a k činnosti AMG. Výkonným orgánem AMG je sedmičlenná exekutiva, která řeší aktuální úkoly, hospodaří s finančními prostředky AMG, sestavuje roční plán činnosti a rozpočet AMG, řídí činnost sekretariátu, v jehož čele stojí výkonný ředitel. Struktura AMG je organizována na územním a profesním principu. Podle územněsprávního členění České republiky je obligatorně vytvářeno 14 krajských sekcí AMG. Dobrovolnými sdruženími členů na základě společného profesního zaměření či zájmu jsou oborové komise AMG, jichž v současné době v AMG pracuje celkem 17. Vedle toho existují kolegia AMG, která jsou dobrovolnými sdruženími řádných členů na území určitého (zpravidla historického) regionu nebo vznikají na základě společné specializace či shodných organizačních podmínek.


·   Firemní logo   ·

Firemní logo

·   Adresa firmy na mapě   ·

Umístění mapa


·   Kontaktujte tuto firmu emailem   ·

Email :
Předmět :
Zpráva :
Ochranný kód : Kolik je 10 + 10?
Please solve the math problem above and type in the result. e.g. for 1+1, type 2.

Antispam ochrana - Braňte se proti Spammerům
·   Zasílejte SMS na www.tip3000.cz   ·


Homepage   Počasí tip3000    Počasí ČR    Hry tip3000   Hry online   Horoskopy tip3000   Horoskopy   Reklama    Reklama    Všeobecné obchodní podmínky    Pravidla    Registrace   Registrace   Přihlášení   Přihlášení   Kontakt   Kontakt

Copyright © 2007 - 2018, Tip3000.cz