Portál pro volný čas - Pravidla Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky pro poskytovaní reklamního prostoru
v Katalogu firem na internetovém portálu www.tip3000.cz a jeho dalších subdoménách

( dále jen "Všeobecné podmínky" )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA

1. Všeobecné ustanovení

    • Provozovatel internetového portálu www.tip3000.cz a vlastník domény je soukromá osoba. ( dále jen "Dodavatel" ) .
    • Dodavatel je oprávněný poskytovat reklamu v katalogu firem, na portálu www.tip3000.cz a jeho subdoménách ( dále jen "Katalog" ) .
    • Zadavatel reklamy ( dále jen "Objednavatel ") je fyzická nebo právnická osoba, přímý zákazník nebo reklamní agentura, která
       objednává reklamu v Katalogu.

2. Způsob zadávání reklamy

    • Reklama v Katalogu se objednává formou písemnou pomocí vyplněného formuláře a spuštěna na Portálu cca do 5-ti pracovních dnů.
      Doba, po kterou budete mít reklamu umístěnou v Katalogu nebo jiné části portálu, není časově omezena.

    • Objednavatel odesláním objednávky, souhlasí se zadáním reklamy a potvrzuje před odesláním souhlas s těmito Všeobecnými
      podmínkami.
    • Dodavatel uvolní reklamu po kontrole obsahu.

3. Souhlas se zveřejněním reklamy

    • Odesláním potvrzené objednávky dává Objednavatel souhlas se zveřejněním reklamy prostřednictvím jeho internetových stránek a
       stvrzuje, že je oprávněný k zadávání reklamy, v ní uvedených názvů, značek i licencí nebo má souhlas k jejich užívání a neporušuje
       žádná práva ani licenční ujednání jiného právního a zákonného subjektu, autora či výrobce.
    • Před odesláním objednávky prohlašuje potvrzením licenčních podmínek, že disponuje souhlasem všech třetích osob a autorů ke
       zveřejnění, a rozšiřování údajů i značek použitých v reklamě a jedná podle právních předpisů daného státu.
    • Pokud zveřejní nepravdivé údaje nebo poškodí práva třetích osob, je zodpovědný za všechny následky z tohoto vyplývající.

4. Práva dodavatele

• Reklama nemusí být Dodavatelem schválena, pokud by :

          * jakýmkoliv způsobem porušovala zákon nebo byla v rozporu s všeobecnými závaznými předpisy
          * obsahovala rasistický podtext či by byla nějakým způsobem škodlivá
          * reklama není v souladu s dobrými mravy
          * neodpovídá technickým požadavkům Dodavatele
          * poškozuje či svým obsahem neodpovídá zájmům Dodavatele

• Při odmítnutí reklamy:

          * zašle Dodavatel email Objednavateli, kde budou uvedeny důvody pro odmítnutí
          * zároveň vyzve Objednavatele k odstranění nedostatků, které jsou překážkou pro zveřejnění reklamy

5. Zodpovědnost objednavatele

     • Objednavatel přebírá plnou zodpovědnost za kvalitu a obsah zadané internetové reklamy do Katalogu nebo domény www.tip3000.cz a
        jejích subdomén, či dalších domén provozovaných Dodavatelem.
     • V případě vzniklé škody a nebo závazkům vzniklým třetím osobám se zavazuje uhradit škodu v plné výši a přebírá veškerou
        zodpovědnost za zadanou reklamu i celý její obsah.

6. Co pro úspěšnou objednávku reklamy potřebujeme znát

• Registrační údaje :

          * obchodní jméno
          * sídlo společnosti, firmy, fyzické osoby nebo jen osobní údaje, pokud nepodnikáte ( v případě, že je jiná fakturační adresa než sídlo,
             nezapomeňte ji uvést )
          * kontaktní osoba
          * IČ a DIČ

• Konkrétní podklady potřebné k reklamní kampani :

          * jméno a příjmení ( kdo zadal reklamní kampaň pro případné urychlení objednávky )
          * vyplněnou objednávku a umístění dle nabídky na zápatí  REKLAMA
          * termín zahájení reklamní kampaně a doba trvání ( platí pro reklamu bannerovou nebo TOP Homepage )
          * cena reklamy v katalogu je bezplatná
          * cena bannerové reklamy v katalogu je bezplatná při splnění podmínek  AFFILIATE PROGRAMU

          * souhlas s Všeobecnými podmínkami !!

• Důležité podklady :

          * objednavatel musí dodat podklady potřebné ke spuštění reklamy v odpovídající kvalitě a objemu dat.

          * podrobné informace o způsobu a umístění musí být vždy písemnou formou a objednávka se stává platnou po písemném potvrzení
             dodavatelem

7. Reklamační podmínky

    • Vzhledem k reklamě, která je poskytována bezplatně, jsou reklamace omezené. Ze strany dodavatele bude snaha vyhovět,
       pokud toto bude technicky možné a nebudou porušována pravidla uvedená výše.

8. Závěrečné ustanovení

    • Objednavatel potvrzením licenčních podmínek dává souhlas ke zpřístupněním a zveřejněním osobních údajů podle zákona o Ochraně
       osobních údajů. To znamená, že údaje zveřejněné v Katalogu nebo reklamě budou jen dle přání Objednavatele a další osobní či
       firemní údaje nebudou veřejně dostupné.
    • Smluvní strany se tímto zavazují, že údaje či informace získané při spolupráci a na základě objednávky nebudou poskytnuty třetím
       osobám.
    • Veškeré vztahy neupravené těmito všeobecnými smluvními podmínkami se řídí platnými a všeobecně závaznými právními předpisy
       České republiky.
    • Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti ke dni 1. ledna 2013.
    • Bez souhlasu se všeobecnými podmínkami nelze navázat jakýkoliv obchodní vztah, protože tyto jsou součástí objednávky.Copyright © 2007 - 2023, Tip3000.cz